Shyamlal   Saraswati   Mahavidyalaya


Education  Staff 
FACULTY LIST

S. No. Department No. of Faculty Name Designation Documents
  1.  

Physics

03

Dr. A. K. Sharma
Dr. Pradeep Sharma
Dr. Dharm Pal Singh

Principal
Asst. Professor
Asst. Professor

PDF
PDF
PDF
  1.  

Botany

04

Dr. Bhim Singh
Dr. Yogendra Singh
Dr. Rupendra Singh
Dr. Rakesh Singh Sikarwar

H.O.D.
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor

PDF
PDF
PDF
PDF
  1.  

B.C.A.

03

Arun Kumar

H.O.D.

PDF

Sambhav Singhal

Asst. Professor

PDF

Pushpendra Singh

Asst. Professor

PDF
  1.  

B.Com.

04

Dr. Vipul Jaju

H.O.D.

PDF

Dr. Krishan Kumar

Asst. Professor

PDF

Dr. Dilip Kumar

Asst. Professor

PDF

Dr. Bal Krishan Sharma

Asst. Professor

PDF
  1.  

Sociology

04

Dr. Rajkumar

H.O.D.

PDF

Dr. Kavita Goyal

Asst. Professor

PDF

Vijay Kumar

Asst. Professor

PDF

Dinesh Kumar Pawan

Asst. Professor

PDF
  1.  

Hindi

01

Kirti Bhardwaj

Asst. Professor

PDF
  1.  

Education

05 (M.Ed.)

 

 

17 (B.Ed.)

Dr. Prahlad Singh

H.O.D.

PDF

Dr. Krishan Pal

Reader

PDF

Km. Anjali Rani

Asst. Professor

PDF

Indra Pal Singh

Asst. Professor

PDF

Lakhpat Singh

Asst. Professor

PDF

Km. Kavita Rani

Asst. Professor

PDF

Gajendra Pal Singh

Asst. Professor

PDF

Kuldeep Gupta

Asst. Professor

PDF

Prateek Kumar

Asst. Professor

PDF

Mukesh Kumar

Asst. Professor

PDF

Raj Bahadur Singh

Asst. Professor

PDF

Shyam Pratap Singh

Asst. Professor

PDF

Digvijay Singh

Asst. Professor

PDF

Nitin Kumar

Asst. Professor

PDF

Subhodh Kumar

Asst. Professor

PDF

Neeraj Kumar Tiwari

Asst. Professor

PDF

Pooran Singh Vaishya

Asst. Professor

PDF

Bhanu Pratap

Asst. Professor

PDF

Mohit Yadav

Asst. Professor

PDF

Braj Pal Singh

Asst. Professor

PDF

Ram Sanehi

Asst. Professor

PDF

Km. Madhu

Asst. Professor

PDF
  1.  

Mathematics

04

Dr. Satish Kumar Saraswat
Dr. Ajay Kumar Sharma
Jitendra Kumar
Dr. Vimal Kumar

Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor

PDF
PDF
PDF
PDF
  1.  

Chemistry

03(M.Sc.)

 

02(B.Sc.)

Dr. Neeraj Kumar
Dr. Kuldeep Singh
Dr. Kushmander Singh
Dr. Ajay Saraswat
Dr. Vivek Verma

Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
  1.  

Zoology

02

Dr. Jagvir Singh
Dr. jaivir Singh

Asst. Professor
Asst. Professor

PDF
PDF